دوره های برگزار شده

تعداد بازدید:۳۳۰

 

دوره های آموزشی سال 1398

ردیف

عنوان کارگاه

هزینه (ریال)

تاریخ برگزاری

1 تکنیک های بیولوژی مولکولی 6.600.000  
2 الکتروفورز پروتئین روی sds page و وسترن بلات 3.900.000 (بدون تخفیف دانشجویی)  
3 الکتروفورز پروتئین روی sds page و وسترن بلات 3.500.000 (با تخفیف دانشجویی)  
4 مبانی کشت سلولی 3.900.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
 
5 مبانی کشت سلولی 3.500.000
(با تخفیف دانشجویی)
 
6 جداسازی و کشت سلول مزانشیم از مغز استخوان موشی 5.000.000  
7 Real-Time PCR 3.900.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
اردیبهشت 98
8 Real-Time PCR

3.500.000
(با تخفیف دانشجویی)

اردیبهشت 98
9 مقاله نویسی 1.8500.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
 
10 مقاله نویسی 1.500.000
(با تخفیف دانشجویی)
 
11 SPSS مقدماتی و پیشرفته 3.500.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
 
12 SPSS مقدماتی و پیشرفته 3.150.000
(با تخفیف دانشجویی)
 
13 SPSS مقدماتی و پیشرفته 525.000 (ویژه همکاران و دانشجویان پژوهشکده معتمد)  
14 مهندسی ژنتیک و همسانه سازی ژن (کلونینگ) 3.500.000
(بدون تخفیف دانشجویی)
 
15 مهندسی ژنتیک و همسانه سازی ژن (کلونینگ) 3.150.000
(با تخفیف دانشجویی)
 
16 مهارت آموزی آزمایشگاه تشخیص پزشکی (بدون تخفیف دانشجویی) 2.900.000 98/4/15 لغایت 98/4/27
17 مهارت آموزی آزمایشگاه تشخیص پزشکی (باتخفیف دانشجویی) 2.700.000 98/4/15 لغایت 98/4/27
18 تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار آماریSPSS 2.000.000  
19 ایمونوهیستوشیمی ( IHC ) 10.000.000 (با تخفیف دانشجویی)  
20 ایمونوهیستوشیمی ( IHC ) 15.000.000 ( بدون تخفیف دانشجویی)  
21 کارگاه آموزشی-عملی جراحی پستان 10.000.000 تا اطلاع ثانوی
22 کارگاه آشنایی با اصول محلول سازی 1.200.000 (بدون تخفیف دانشجویی)  
23 کارگاه آشنایی با اصول محلول سازی 1.000.000 (با تخفیف دانشجویی)  
24 کارگاه بررسی سمیت مواد بر رشد سلول با روش های MTT و XTT 3.900.000 ( بدون تخفیف دانشجویی)  
25 کارگاه بررسی سمیت مواد بر رشد سلول با روش های MTT و XTT 3.500.000 ( با تخفیف دانشجویی)  
26 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 5.900.000 (بدون تخفیف دانشجویی) 98/5/10لغایت98/5/11 و 98/5/17 لغایت98/5/18
27 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 5.310.000 ( با تخفیف دانشجویی) 98/5/10 لغایت98/5/11 و 98/5/17 لغایت98/5/18
28 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 4.900.000 ( مخصوص اعضاء جهاد دانشگاهی)  
29 Epigenome wide Association studies ( EWAS) 3.500.000 (بدون تخفیف)  
30 Epigenome wide Association studies ( EWAS) 3.000.000 (با تخفیف تا 97/10/25)  
31 Genome wide Association studies  (GWAS) 3.500.000 (بدون تخفیف)  
32 Genome wide Association studies  (GWAS) 3.000.000 ( با تخفیف تا 97/12/1)  
33 میکروفلوئیدیک و پرینتر سه بعدی و کاربرد آن در پزشکی و بیوتکنولوژی 4.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی) تابستان 98
34 میکروفلوئیدیک و پرینتر سه بعدی و کاربرد آن در پزشکی و بیوتکنولوژی 3.000.000 (با تخفیف دانشجویی) تابستان 98
35 آشنایی با نرم افزار comsol multiphysics و کاربرد آن در مهندسی و پزشکی 3.500.000 تابستان 98
36 کشت سه بعدی سلول ها (بدون تخفیف) 3.000.000 تابستان 98
37 کشت سه بعدی سلول ها    2.000.000 ( با تخفیف تا 97/11/5 ) تابستان98
38 طراحی پرایمر 2.000.000 (بدون تخفیف دانشجویی)  
39 طراحی پرایمر 1.800.000 (با تخفیف دانشجویی)  
40 کارگاه PCR 2.200.000 (بدون تخفیف دانشجویی)  
41 کارگاه PCR 2.000.000 ( با تخفیف دانشجویی)  
42 داکینگ 2.700.000 (با تخفیف دانشجویی)  
43 داکینگ 3.000.000 ( بدون تخفیف دانشجویی)  
44 آنالیز داده میکرواری 3.700.000 (بدون تخفیف) 98/5/3لغایت 98/5/4
45 آنالیز داده میکرواری 3.300.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/5/3 لغایت 98/5/4
46 آنالیز شبکه زیستی 3.700.000 (بدون تخفیف) 98/5/14 لغایت 98/5/15
47 آنالیز شبکه زیستی 3.300.000 (با تخفیف دانشجویی) 98/5/14 لغایت 98/5/15