گزارش تصویری از غربالگری رایگان سرطان های شایع بانوان شهرستان بجنورد