فعالیت های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۰۴۸

 

پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی در بخش پژوهشی شامل دپارتمان ها و گروههای پژوهشی متفاوتی می باشد ازجمله:

1- دپارتمان پژوهش های بالینی

2- دپارتمان ژنتیک

3- دپارتمان پروتئین های نوترکیب

4- دپارتمان کیفیت زندگی و طب فراگیر

5- دپارتمان فناوری های بین رشته ای

6- دپارتمان فناوری های پیشرفته و سلول درمانی