دپارتمان ژنتیک

تعداد بازدید:۳۴۴۳

دپارتمان ژنتیک موافقت قطعی خود را از دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی در سال 1388 اخذ نموده است. زمینه ی اصلی کار دپارتمان ژنتیک پژوهشکده معتمد تحقیقات بر روی بیومارکرهای سرطان است.

در این دپارتمان قصد داریم با بررسی جنبه های سلولی، مولکولی، ژنتیک و اپی ژنتیکی سرطان بیومارکرهای مهم تشخیصی، پیش بینی کننده و درمانی سرطان پستان را در راستای پزشکی شناسایی کنیم.

مطالعه بر روی سرطان پستان فامیلی به منظور شناسایی ژنهای مهم دخیل در ایجاد سرطان پستان فامیلی یکی دیگر از مسیرهای تحقیقاتی این گروه است.

فعالیت ها:

  • اندازه گیری و مطالعه بیومارکرها مرتبط با سرطان پستان، بقا بیماران و پاسخ به درمان
  • مطالعه بر روی بیوپسی مایع شامل اگزوزوم ها و سلولهای سرطانی در گردش خون (CTC) و نوکلئیک اسیدهای بدون سلول
  • امور تحقیقاتی مرتبط با تعیین ریسک سرطان پستان از طریق انجام مشاوره ژنتیک در کلینیک ژنتیک و بررسی بیماران با سرطان پستان توارثی
  • بررسی مسیرهای ژنتیکی و اپی ژنتیکی مقاومت های دارویی در سرطان پستان
  • مطالعات سیتوژنتیکی و بررسی سلول های بنیادی سرطانی
  • استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی و بیولوژی سامانه ای برای ردیابی بیومارکرها

همچنین دپارتمان ژنتیک با همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور در پژوهش های مشترک چند مرکزی و تبادل دانشجویان در جهت انجام پایان نامه های دانشجویی فعالیت دارد.

علاوه بر امور تحقیقاتی، یکی از اهداف  این گروه تولید دانش فنی و  بومی سازی فن آوری اندازه گیری بیومارکرهای سرطان پستان است.

در این دپارتمان فعالیت ای آموزشی به شرح زیر انجام می شود:

  • آموزش تئوری و عملی در زمینه ژنتیک بالینی
  • آموزش دانشجویان فوق لیسانس و دکتری تخصصی در زمینه علوم پایه و ترجمه ای در حوزه ژنتیک سرطان
  • آموزش فرا دکتری در زمینه بیولوژی سرطان
  • آموزش پیشرفته تکنیک های سلولی و مولکولی به صورت کارگاه های آموزشی