کارشناسان

تعداد بازدید:۲۳۳۱

 

ردیف

آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

رشته تحصیلی

اطلاعات تماس

عکس

جانشین

1

کشت سلول

خانم مهدیه شکراللهی

دانشجوی دکترا ایمنولوژی

Mahdie_shorollahy@yahoo.com

-

2

ویروس شناسی

آقای احسان ظفری

دکترای ویروس شناسی

Ehsanzafari.v.logy@ gmail.com

خانم فاطمه سلیمیان

3

کلونینگ باکتری و مخمر

خانم ملیحه صالحی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی مولکولی

Malihesalehi68@gmail.com

خانم ندا جلیلی

4

مولکولی

خانم طیبه عقابی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

Tayebeh.oghabi@gmail.com

خانم آزاده عزیزی

5

عمومی

خانم ریحانه قدیریان و

خانم نرگس ایروانی

کارشناسی ارشد علوم سلولی مولکولی

Iravani.gene@gmail.com

خانم ندا جلیلی

6

شیمی

آقای فرهاد شوکتی

کارشناسی ارشد مهندسی نانوفناوری

Farhad.shokati1@gmail.com

آقای امیدسرتیپ زاده - آقای آتین بخشی

7

ژنتیک

خانم شیوا زرین فام

دانشجوی دکترای ژنتیک

Sh.zarinfam@gmail.com

خانم شیدا تاجیک

8

مطالعات حیوانی

آقای حسن صنعتی

دانشجوی دکترا

09120761575

خانم مهدیه شکراللهی

9

کرونا استخراج

آقای مهدی بیگی

کارشناسی زیست گیاهی

Mbabazeidi72@gmail.com

آقای عباس قاسم زاده

10

کرونا PCR

خانم فاطمه سلیمیان

دانشجوی دکترای علوم سلولی مولکولی

Sepideh.salimian.s2@gmail.com

آقای عباس قاسم زاده

11

الکتروفورز

آقای عباس قاسم زاده

کارشناسی ارشد علوم سلولی مولکولی

Ghasemzadeh313@gmail.com

آقای حامد صبری

12

تانک و فریزر ها

آقای مهدی بیگی

کارشناسی زیست گیاهی

Mbabazeidi72@gmail.com

آقای محسن صداقت

13

ایزو و مستندات

خانم مریم مقری

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

Maryam.moghri@yahoo.com

 

14

فلوسایتومتری

آقای سامانی

دکترا