گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب

تعداد بازدید:۳۳۱۷

پیشرو در طراحی و تولید پروتئین های نوترکیب در زمینه سرطان در کشور  با بهرمندی از نیروهای کارآزموده در این گروه به برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه پروتئین های نوترکیب پرداخته و فردایی سالم تر برای جامعه به ارمغان خواهیم آورد.

  اهداف :

گروه پژوهشی پروتئینهای نوترکیب در راستای موارد زیر از اسناد برنامه ای وتوسعه ای جهاد دانشگاهی است.

 • تولید علم، گسترش تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی و توسعه فناوری در جهت نیل به خود اتکائی ملی،بویژه در فناوری های نوین، تولید منابع جدید انرژی و مصرف بهینه منابع در سطح ملی.
 • توجه ویژه به اجرای طرح‌های راهبردی و گزین ،خصوصا فناوری هایی که کشور مورد تحریم قرارگرفته است.
 • تولید ثروت از یافته های پژوهشی برای رفع نیازهای کشور
 • جذب منابع و سرمایه گذاری بهینه در تجاری سازی نتایج حاصل از یافته های علمی و فناورانه
 • جذب منابع و سرمایه گذاری بهینه در کاربردی نمودن و تجاری سازی نتایج حاصل از یافته های علمی جهاددانشگاهی ،بویژه در حوزه های نوین.
 • پیشگام در پژوهش‌های کاربردی برنامه‌ریزی شده و استفاده از نتایج حاصله
 • پیشگام در تولید، جذب و بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز
 • پیشگام در جذب توان علمی نخبگان
 • توسعه قطب‌های علم و فناوری
 • سازمان پژوهشی برتر در 3 حوزه از فناوری­های نوین
 • سازمان پژوهشی برتر در تولید و بهره برداری فناوری های منطبق بر اولویت های الف نقشه جامع علمی کشور
 • همکاری علمی و پژوهشی 10% گروه‌های پژوهشی با دانشگاه‌های معتبر و مراکز پژوهشی جهانی
 • همکاری علمی و پژوهشی 20% گروه‌های پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر ملی