ارکان و اعضاء کمیته

تعداد بازدید:۲۱۰۱

ماده 2 ارکان کمیته های تخصصی :

 1. مسئول کمیته
 2. دبیرکمیته
 3. اعضای حقیقی و حقوقی کمیته
 4. دبیر کمیته مدیریت دارایی های فکری

ماده3- مسئول کمیته

3-1- مسئول کمیته های تخصصی باپیشنهاد رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت و با ابلاغ معاون تحقیقات و فناوری منصوب می گردد .

3-2- وظایف مسئول کمیته های تخصصی :

 • تصویب و ابلاغ مصوبات کمیته های تخصصی
 • بروزرسانی و تهیه لیست فراخوان نیازهای فناوری حوزه سلامت
 • تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستور العمل های مرتبط با حوزه فناوری سلامت
 • ارتقای بهره وری و بازدهی طرح های کلان ملی در حوزه سلامت با بازنگری و اصلاح روند ارزیابی،داوری و نظارت
 • شناسایی و ارزیابی نیازهای فناوری سلامت بطور سالیانه با توجه به برنامه های بالادستی در قالب فراخوان
 • تعامل با ارگان ها و سازمان های مرتبط با حوزه فناوری اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان علوم پزشکی ، شورای عتف و ...
 • برنامه ریزی ملی در حوزه تخصصی

ماده 4- دبیر کمیته های تخصصی :

دبیر کمیته های تخصصی با پیشنهاد مسول کمیته و با ابلاغ رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب می گردد.

4-1- وظایف دبیر کمیته های تخصصی :

وظایف دبیر کمیته های تخصصی به شرح ذیل است :

 • تهیه دستورالعمل های اجرائی مصوبات کمیته
 • تهیه دستور جلسات و پیش نویش برنامه ها برای طرح در کمیته
 • دعوت از متخصصین و مشاورین
 • پیگیری مصوبات کمیته پس از ابلاغ
 • مدیریت و هماهنگی در تنظیم برنامه ها و فعالیت کمیته
 • تعیین شاخص ها و ارزیابی میزان تحقق مصوبات
 • ارائه گزارشات دوره ای فعالیت های کمیته هر سه ماه یکبار

4-2- جلسات کمیته با هماهنگی قبلی رئیس و یا دبیر کمیته بصورت ماهانه و یا فوق العاده برگزار خواهد شد .

تبصره : در هرصورت دعوت نامه ها و دستور جلسات یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء ارسال خواهد شد .

ماده 5 اعضای حقوقی و حقیقی کمیته های تخصصی :

کمیته های تخصصی مرکب از اعضای حقوقی و حقیقی خواهد بود که اعضا ء با حکم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت برای یک دوره 2ساله با قابلیت تمدید منصوب می شوند .

5-1-  اعضای حقوقی کمیته (7 عضو)

 • نماینده سازمان غذا و دارو
 • نماینده معاونت درمان
 • نماینده معاونت بهداشت
 • نماینده اداره کل تجهیزات پزشکی
 • نماینده معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
 • نماینده صندوق نوآوری وشکوفایی
 • نماینده شورای عتف

5-2- اعضای حقیقی کمیته : (4 عضو)

اعضای حقیقی کمیته های تخصصی شامل اعضا هیات علمی متخصصان، صاحبنظران و نمایندگان اتحادیه ها، انجمن های صنفی و صنعتی فعال و مرتبط با فناوری سلامت خواهند بود که توسط رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت انتخاب و منصوب میشوند .

ماده 6- تصمیمات کمیته های تخصصی :

7-1- جلسات کمیته با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای کمیته و حضور رئیس یا دبیر کمیته رسمیت می یابد .

7-2- تصمیمات با رای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه مصوب می شود .

7-3- کلیه مصوبات با امضاء مسئول -کمیته رسمی و ابلاغ می گردد .

ماده 7- اجرای شیوه نامه :

این شیوه نامه  به تصویب شورای فناوری سلامت رسیده است و با ابلاغ وزیر قابل اجرا می باشد .