اساسنامه‌ مراکز خدمات‌ تخصصی‌ وابسته‌ به‌ جهاددانشگاهی‌

تعداد بازدید:۱۵۹۵

  برای‌ تحقق‌ اهداف‌ و سیاست‌های‌ جهاد دانشگاهی و به‌ منظور بهره‌وری‌ بیشتر از امکانات‌ و دستاوردهای‌ پژوهشی وکاربردی‌ نمودن‌ این‌ فعالیت‌ها، «مرکز خدمات‌ تخصصی‌ آزمایشگاهی وابسته‌ به جهاد دانشگاهی ‌پژوهشکده معتمد » در چارچوب‌ ‌ضوابط و مقررات‌کشور و آیین‌نامه نحوه‌ تشکیل‌ مراکز خدمات‌ تخصصی‌ جهاددانشگاهی‌ که‌ به‌تصویب‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی‌ می‌رسد، زیر نظر معاونت‌ پژوهشی‌ پژوهشکده‌ تأسیس‌ و به‌ ارائه‌ خدمات تخصصی تحقیقاتی‌ و آزمایشگاهی در زمینه علوم زیستی حوزه سلولی و مولکولی، ژنتیک و سرطان می‌پردازد.

ماده‌ 1 : موضوع‌ اهداف‌ و فعالیت‌های‌ مرکز

الف‌ : اهداف‌

 1. انجام پژوهش های علمی، آزمایشگاهی و کاربردی در حوزه تشخیص و درمان سرطان
 2. ارائه خدمات متنوع آزمایشگاهی تخصصی در حوزه های علوم زیستی
 3. یکسان سازی فرایند خدمات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
 4. تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه تحقیقات آزمایشگاهی
 5. استفاده بهینه و غیر انحصاری از تجهیزات آزمایشگاهی
 6. انتقال و راه اندازی و بومی سازی فن آوری های بروز مورد استفاده در حوزه های علوم زیستی

ب‌ : موضوع‌

 1. انجام پروژه های پژوهشی در حوزه تشخیص و درمان سرطان برای مراکز دولتی، خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی
 2. ارائه خدمات آزمایشگاهی و دستگاهی به پژوهشگران و دانشجویان
 3. ایجاد Core Facilities برای استفاده بهینه از ابزار و تجهیزات
 4. ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی آزمایشگاهی در حوزه سرطان
 5. راه اندازی حیوانخانه و ارائه خدمات به آزمایش های in vivo
 6. همکاری در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی تحقیقاتی علوم آزمایشگاهی

تبصره‌ : اهداف‌ و موضوع‌ هر مرکز پس‌ از تصویب‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی معتبر خواهد بود.

ماده‌ 2 : محل‌ اصلی‌ مرکز

محل‌ اصلی‌ مرکز در تهران به‌ نشانی  میدان ونک ابتدای بزرگراه حقانی نبش گاندی جنوبی پلاک 146 می‌باشد و در صورت‌ نیاز به‌پیشنهاد رئیس‌ واحد/پژوهشکده‌ و پس‌ از تأییدمعاونت‌ پژوهش‌ و فناوری‌می‌تواند در نقاط دیگر استان‌ و یا استانهای‌ مجاور که‌ فاقد جهاددانشگاهی‌هستند، اقدام‌ به‌ ایجاد شعبه‌ یا نمایندگی‌ نماید.

 

ماده‌ 3 : مرکز از نظر تشکیلاتی‌ و مقررات‌ مالی‌ واداری‌ و استخدامی‌ تابع‌مقررات‌ جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 ماده‌ 4 : ارکان‌ مرکز

1-  ارکان‌ مرکز عبارتند از:

2-  مجمع‌ عمومی‌

3-  هیأت مدیره‌

4-  مدیر مرکز

5-  بازرس‌

 ماده‌ 5 : مجمع‌ عمومی‌

رئیس‌ واحد/ پژوهشکده‌ به‌ عنوان‌ جانشین‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ ایفای‌ وظایف ‌می‌پردازد.

 ماده‌ 6 : وظایف‌ و اختیارات‌ مجمع‌ عمومی‌

1-  انتخاب‌ و عزل‌ و قبول‌ استعفای‌ اعضای‌‌ هیأت‌ مدیره‌ پس‌ از تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری

2-  اتخاذ تصمیم‌ درباره‌ برنامه‌ و بودجه‌ و سیاستهای‌ کلی‌ مرکز به‌ پیشنهادهیأت مدیره‌ در چارچوب‌ اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت‌ مرکز

3-  بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد ترازنامه‌ و حساب‌ سودوزیان‌ سال‌ مالی‌ و سایر صورتهای‌

مالی‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ هیأت مدیره[3]

4-  اتخاذ تصمیم‌ درمورد هر نوع‌ اندوخته‌ به‌ پیشنهاد هیأت مدیره‌

5-  تعیین‌ حقوق‌ و مزایا و پاداش‌ اعضای‌ هیأت مدیره‌ طبق‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

6-  اتخاذ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ پیشنهاد هیأت مدیره‌ در مورد سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ در سایر مراکز و شرکت‌ها مطابق‌ آیین‌نامه مالی‌ و معاملاتی ‌جهاددانشگاهی‌

7-  تأیید کلیه‌ آیین‌نامه‌های‌ مرکز اعم‌ از مالی‌، اداری‌، تشکیلاتی‌ و غیره‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی‌ که‌ توسط هیأت مدیره‌ تصویب‌ می‌شود

8-  نظارت‌ عالیه‌ بر انطباق‌ فعالیت‌های‌ مرکز با مفاد اساسنامه‌ مرکز و مقررات‌ جاری‌ جهاددانشگاهی‌، توسط بازرس‌ مرکز

9-  تهیه‌ نمودارتشکیلاتی‌ مرکز و ارائه‌ آن‌ به‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی جهت ‌تصویب‌ هیأت امناء

 ماده‌ 7 : هیأت مدیره‌

هیأت مدیره‌ مرکز دارای‌ 5 نفر عضو به‌ شرح‌ زیر می‌باشد.

1-  معاون‌ پژوهشی‌ پژوهشکده‌ بعنوان‌ رئیس‌ هیأت مدیره‌

2-  معاون‌ پشتیبانی‌ پژوهشکده‌

3-  مدیر مرکز

4-  دو نفر متخصص‌ و کارشناس‌ به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ و تأیید معاون ‌پژوهش‌ وفنآوری

تبصره1 : حسابدار مرکز یا عامل‌ ذیحساب‌ واحد/ پژوهشکده‌ به‌ پیشنهاد معاون‌پشتیبانی‌ واحد/ پژوهشکده‌ ذیربط می‌تواند در جلسات‌ بدون‌ حق‌رأی ‌شرکت‌ نماید.

تبصره2 : جلسات‌ هیأت مدیره‌ با حضور رئیس‌ هیأت مدیره‌ رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌ 3 : احکام‌ اعضای‌ هیأت مدیره‌ توسط رئیس‌ واحد/پژوهشکده‌ صادر ‌خواهد شد.

تبصره4 : اعضای‌ هیأت مدیره‌ برای‌ مدت‌ دو سال‌ منصوب‌ می‌شوند، مگر اینکه ‌در موقع‌ انتصاب‌ مدت‌ کمتری‌ تعیین‌ شود و انتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.

 ماده‌ 8 : وظایف‌ هیأت مدیره‌

1-  تهیه‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ موردنیاز مرکز و پیشنهاد آن‌ به معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری برای‌ تأیید نهایی‌ در چارچوب‌ مقررات‌جهاددانشگاهی‌

2-  تصویب‌ گزارشات ‌‌مقطعی‌‌بودجه‌ و ترازنامه‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ مجمع ‌‌عمومی‌ برای‌ تأیید نهایی

3-  پیشنهاد هرگونه‌ سرمایه‌گذاری‌ و مشارکت‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، اخذوام‌ و افزایش‌ سرمایه‌ جهت‌ درآمدزائی‌ و بهره‌وری‌ بیشتر به‌ مجمع‌عمومی‌ مطابق‌ با آیین‌نامه‌های‌ جهاد دانشگاهی‌

4-  انتخاب‌ مدیر مرکز و معرفی‌ به‌ رئیس‌ واحد/ پژوهشکده‌ برای‌ تأیید و صدور حکم‌ پس‌ از تأیید معاون‌ پژوهش‌ و فنآوری

5-  تنظیم‌ برنامه‌ و بودجه‌ سالیانه‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاددانشگاهی‌

6-  تعیین‌ میزان‌ حقوق‌، مزایا و پاداش‌ اعضای‌ مرکز براساس‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی

7-  تصمیم‌گیری‌ درخصوص‌ عقد نحوه‌ اجرای‌ قراردادهای‌ مرکز

8-  نظارت‌ بر عملکرد مدیر مرکز

9-  بررسی‌ و تأیید برنامه‌ توسعه‌ مرکز از نظر نیروی‌ انسانی‌، فضا و تجهیزات‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ جهت‌ تصویب‌

10- بررسی‌ و تصویب‌ برنامه‌های‌ مرکز جهت‌ به‌ تولید رساندن‌ نتایج ‌تحقیقات‌ انجام‌ شده‌

11- بررسی‌ و تأییدکلیه‌ گزارشات‌ مرکز که‌ توسط مدیر مرکز ارائه‌گردیده‌است‌.

12- تصویب‌ نرخ‌ تعرفه‌ خدمات‌ قابل‌ ارائه‌

 ماده‌ 9 : وظایف‌ رئیس‌ هیأت مدیره‌

5-   تعیین‌ دستور جلسات‌، اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ هیأت مدیره‌

6-   رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌‌عنوان‌ رابط هیأت‌ مدیره‌ مرکز با جانشین‌ مجمع‌‌عمومی‌ عمل‌ می‌کند.

 

ماده‌ 10 : وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مرکز

1-   انجام‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مرکز

2-   اجرای‌ مصوبات‌ هیأت مدیره

3-   پیگیری‌ عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب‌ مصوبات‌ هیأت‌مدیره‌

4-   پیشنهاد برنامه‌ سالانه‌ و بودجه‌ و... و ارائه‌ آن‌ به‌ رئیس‌ هیأت مدیره‌ جهت‌بررسی‌ در هیأت مدیره‌

5-   در اختیار قرار دادن‌ اطلاعات‌ خواسته‌ شده‌ از سوی‌ بازرس‌ ارائه‌گزارشات‌ ادواری‌ موردنیاز (هر دو ماه‌ یکبار)

6-   انجام‌ مکاتبات‌ مرکز در چارچوب‌ آیین‌نامه‌ مکاتبات‌ جهاد دانشگاهی و درحدی‌ که‌ از طریق‌ هیأت مدیره‌ به‌ او تفویض‌ شده‌است‌.

 ماده‌ 11 : مقررات‌ مالی‌ مرکز

1-   کلیه‌ حسابهای‌ مرکز در دفاتر جداگانه‌ و یا طی‌ سرفصل‌ مشخص‌ در دفاتر حسابداری‌ واحد جهاد دانشگاهی‌‌/ پژوهشکده ثبت‌ می‌شود.

2-   کلیه‌ دریافت‌ها و پرداخت‌های‌ مرکز انحصارأ از طریق‌ حساب‌ یاحسابهای‌ بانکی‌ مرکز صورت‌ می‌پذیرد و توسط رئیس‌ واحد/ پژوهشکده ‌و عامل‌ذیحساب‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاد دانشگاهی افتتاح‌ می‌گردد.

3-   کلیه‌ هزینه‌ها (شامل‌ حقوق‌ و دستمزد و...) از این‌ حساب‌ پرداخت ‌می‌شود.

4-   کلیه‌ امور مالی‌ مرکز مشمول‌ آیین‌نامه‌ مالی‌ و معاملاتی‌ جهاد دانشگاهی می‌باشد.

5-   ترازنامه‌، حساب‌ سودو زیان‌ و صورت‌ دارائی‌ و بدهی‌ مرکز در پایان‌ سال ‌مالی‌ پس‌ از بررسی‌ و تأیید هیأت مدیره‌ جهت تأیید نهایی به‌ مجمع‌ عمومی‌ ارائه‌ خواهد شد. [4]

6-   کلیه‌ اسناد تعهدآور مالی‌، چک‌ها با دو امضای‌ عامل‌ ذیحساب وجانشین‌ مجمع‌ عمومی معتبر می‌باشد.

7-   انعقاد قراردادها با امضای‌ رئیس‌ واحد/ پژوهشکده‌ معتبر می‌باشد.

 ماده‌ 12 : سال‌ مالی‌ مرکز

سال‌ مالی‌ از اول‌ فروردین‌ هر سال‌، تا پایان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ می‌باشد، باستثنای‌ سال‌ اول‌ که‌ از تاریخ‌ شروع‌ بکار مرکز تا پایان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال ‌می‌باشد.

 ماده‌ 13 : منابع‌ مالی‌ مرکز

1-   استفاده‌ از امکانات‌ و کمک‌های‌ غیرنقدی‌ و نقدی‌ جهاددانشگاهی‌

2-   درآمد حاصل‌ از ارائه‌ خدمات‌ تخصصی‌ 

3-   استفاده‌ از تسهیلات‌ بانکی‌ و مؤسسات‌ اعتباری‌

4-   بهره‌ مندی‌ از هدایا و کمک‌های‌ مردمی‌

تبصره‌ : ارائه‌ گزارش‌ دریافت‌ هدایا و کمک‌های‌ مردمی‌ به‌ هیأت امناء ضروری‌است.

 

ماده‌ 14 : بـازرس‌

بازرس‌ یا بازرسین‌ توسط معاون‌ پشتیبانی‌ واحد/پژوهشکده‌ پیشنهاد‌ و توسط رئیس‌ واحد/پژوهشکده‌ انتخاب و منصوب‌ می‌گردد. [5]

 

ماده‌ 15 : وظایف‌ بـازرس‌

1-   بررسی‌ گزارش‌ سالانه‌ و رسیدگی‌ به‌ ترازنامه‌، حساب‌ سود و زیان‌ مرکز، تهیه‌ گزارش‌ برای‌ مجمع‌ عمومی.

2-   بازرس‌ با اطلاع‌ مدیر مرکز حق‌ مراجعه‌ به‌ کلیه‌ دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک‌ مرکز را خواهد داشت‌.

3-   بازرس‌ حق‌ مداخله‌ در امور جاری‌ مرکز را نداشته‌ و اقدام‌ وی‌ در اجرای‌ وظایف‌ محوله‌ نباید مانع‌ فعالیت‌های‌ مرکز گردد.

 

 ماده‌ 16 : صاحب‌ دانش‌ فنی‌

در صورتی‌ که‌ فعالیت‌های‌ تخصصی‌ مرکز منجر به‌ دستیابی‌ دانش‌ فنی‌ گردید، صاحب‌ امتیاز منافع‌ و عواید حاصل‌ از دانش‌ فنی‌ جهاد دانشگاهی می‌باشد.

تبصره : در صورت‌ اختراع‌ و ابتکار، اختراع‌ به‌ نام‌ مخترع‌ ثبت‌ و عواید آن‌ متعلق ‌به‌ جهاد دانشگاهی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 17 : ادامه‌ فعالیت‌ مرکز

پیشنهاد انحلال‌ مرکز، تسویه‌ آن‌ و یا تغییر موضوع‌ فعالیت‌ مرکز انحصاراً دراختیار مجمع‌عمومی‌  و تأیید معاونت‌ پژوهش‌ و فنآوری جهاد دانشگاهی ‌می‌باشد.

 

ماده‌ 18: هیچیک‌ از واحدها و پژوهشکده‌ها حق ‌واگذاری‌ مراکز خدمات‌ تخصصی‌ جهاد دانشگاهی به‌ بخش‌ خصوصی‌ و یا افراد حقوقی‌ و حقیقی‌ را ندارند.

 

ماده‌19: این‌ اساسنامه‌ براساس اساسنامه مصوب جلسه ...... مورخ ....... هیأت‌امناء و اصلاحات بعدی آن در 19 ماده‌ و 7 تبصره‌ برای مرکزخدمات تخصصی پژوهشی و آزمایشگاهی سرطان تدوین و پس از امضاء رئیس جهاد دانشگاهی در ذیل آن،‌ از تاریخ. ........... برای این مرکز لازم‌الاجرا است. [6]

 


 

[1] - مصوب هفتاد و سومین جلسه‌ هیأت‌‌امناء مورخ‌ 27/6/81 که طی بخشنامه شماره 13772/53/23د مورخ14/7/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[2] - اصلاحیه براساس هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83 که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[3] ـ اصلاحیه براساس هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[4] - اصلاحیه براساس هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83 که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[5] -  اصلاحیه براساس هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[6] ـ اصلاحیه براساس هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌ امناءمورخ 15/10/83 که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.