رزومه اعضای هیئت علمی

تعداد بازدید:۵۵۰۲

 

جهت دریافت فایل رزومه بر روی نام اعضاء کلیک کنید.

 

نام

سمت

دکتر آسیه الفت بخش معاون پژوهشی-آموزشی
دکتر زهرا سادات هاشمی عضو هیئت علمی
دکتر محمد درزی عضو هیئت علمی
مهندس مهدی رحمانیان عضو هیئت علمی
دکتر زهرا شیخی  عضو هیئت علمی