دپارتمان کیفیت زندگی و طب فراگیر

تعداد بازدید:۳۵۱۶

کیفیت زندگی را به  برداشتهای فرد از وضعیت زندگی خود،  باتوجه به  ارزشهای سیستمیک و فرهنگی حاکم درجامعه، در ارتباط با اهداف ،استانداردها و  اولویتهای موجود و  نگرانیهای مربوطه اطلاق  میکنند. بوند و کورنر معتقدند کلید درک کیفیت زندگی و ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خویش، به طور معنا داری تحت تاثیر احساسی است که فرد نسبت به خود دارد. در واقع کسانی که احساس مثبتی نسبت به خود دارند ،ارزیابی مثبتی نیز از زندگی خود ارایه  میدهند .در تحلیل معیارهای اجتماعی سلامت اعتقاد راسخ بر این است که  نمیتوان کیفیت زندگی را تنها براساس خود و جدا از جهان اجتماعی افراد در نظر گرفت. بعد عینی و دیگر عوامل ساختاری سلامت، محتوا و مقدمات کیفیت زندگی سلامت را فراهم  میآورند.  سرطانها و  بیماریهای مزمن بر کیفیت زندگی بیماران به درجات مختلفی تأثیر  میگذارند. در بین  سرطانها ، سرطان پستان یکی از  شایعترین  سرطانها در زنان است. در حال حاضر، با استفاده از  روشهای تشخیصی و درمانی نوین درانواع  سرطانها، شاهد افزایش طول عمر بهبودیافتگان سرطان هستیم. از این رو مباحث کیفیت زندگی و ارتقائ آن به یکی از مباحث جدی در این زمینه تبدیل شده است. برای بررسی کیفیت زندگی سلامت در بیماران مبتلا به سرطان ،از زمان تشخیص بیماری تا  سالهای پس از درمان و فراغت از بیماری از ابزارهای استاندارد شده استفاده  میشود. ابعاد قابل بررسی کیفیت زندگی شامل جسمانی، اجتماعی، عاطفی، عملکردی، روحی و روانی  میباشد