‌آیین نامه اجرایی آزمایشگاه جامع تحقیقات

تعداد بازدید:۲۲

 در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اساس‌نامه آزمایشگاه جامع تحقیقات و در جهت نیل به اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از امکانات موجود، آیین‌نامه نحوه استفاده از دستگاهها و خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات به ‌شرح ذیل تدوین گردیده است.