مدیر مرکز خدمات تخصصی

تعداد بازدید:۲۱۵۷

مدیر مرکز خدمات تخصصی

حسن صنعتی

دانشجوی دکترای تخصصی

 SanatiHassan@gmail.com

HassaSanaty@YAHOO.COM

رزومه

https://scholar.google.com/citations?user=FZDq6xQAAAAJ&hl=en