فعالیت های آموزشی

تعداد بازدید:۱۱۲۱

 

فعالیت های آموزشی پژوهشکده سرطان معتمد شامل چند بخش میگردد ازجمله:

1- آموزشهای عمومی:

آموزش به عموم جامعه و بیماران مبتلا به سرطان در ارتباط با بیماریها و خودآزمایی پستان و پیشگیری از سرطان پستان، بخشی از فعالیتهای آموزشی پژوهشکده سرطان معتمد را تشکیل میدهد.

2- آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی:

این بخش شامل آموزش در زمینه های ژنتیک، علوم سلولی و ملکولی، جراحی، آنکولوژی، تصویربرداری، بازتوانی، کیفیت زندگی و... در حوزه سرطان پستان می گردد.

3- آموزشهای پرسنلی ضمن خدمت ویژه کارکنان:

براساس نیازسنجی انجام شده در میان کارکنان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی، آموزش های مختلف تخصصی و عمومی تدوین و به طور معمول اجرا میگردد.

4- تحصیلات تکمیلی:

پژوهشکده درحال حاضر در رشته ی سلولی-ملکولی دانشجو و دکتری پژوهش محور دارد و از سال آتی در رشته بیوتکنولوژی پزشکی نیز، دانشجو پذیرش خواهد داشت. اگرچه پژوهشکده هم اکنون دارای تعداد زیادی از دانشجویان از دانشگاه های دیگر می باشد که جهت گذراندن پایان نامه خود مربوط به گروه های پژوهشکده همکاری داشته و دارند.