تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران

۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۴ ۱۵

"مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" به عنوان قطب درمانهای فناورانه سرطان، کلیه خدمات مرتبط با تشخیص و درمان سرطان را در جنوب شهر تهران ارایه خواهد نمود.

تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران
تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران