جشنواره تحقیقات برتر سلول های بنیادی و خون ساز ایران جایزه ویژه دکتر قوام زاده