گزارش تصویری از بازدید رئیس محترم جهاددانشگاهی از پژوهشکده سرطان معتمد

۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۱ ۱۵
گزارش تصویری از بازدید رئیس محترم جهاددانشگاهی از پژوهشکده سرطان معتمد
گزارش تصویری از بازدید رئیس محترم جهاددانشگاهی از پژوهشکده سرطان معتمد
گزارش تصویری از بازدید رئیس محترم جهاددانشگاهی از پژوهشکده سرطان معتمد
گزارش تصویری از بازدید رئیس محترم جهاددانشگاهی از پژوهشکده سرطان معتمد
گزارش تصویری از بازدید رئیس محترم جهاددانشگاهی از پژوهشکده سرطان معتمد