مراسم آغاز بهره برداری از تجهیزات جدید پلی کلینیک فوق تخصصی پژوهشکده