گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۱:۴۵ ۸
گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده
گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده
گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده
گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده
گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده
گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده
گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده
گزارش تصویری از اولین جلسه ستاد ارتقاء پژوهشکده