گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده

۰۷ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳:۱۳ ۱۲
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده
گزارش تصویری از بازدید جناب دکتر قره باغیان، رییس مرکز توسعه، هماهنگی و ارزیابی تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پژوهشکده