فصلنامه

براساس یافته های یک پژوهش

اضطراب سلامت و ترس از عود بیماری، عملکرد جنسی زنان با سابقه سرطان پستان را مختل می کند

بررسی‌های یک مطالعه درباره رابطه بین عملکرد جنسی و اضطراب سلامت و ترس از عود در زنان با سابقه سرطان پستان در ایران نشان می‌دهد که هر چه میزان اضطراب سلامت و ترس از عود در آنان بیشتر باشد، عملکرد جنسی پایین تری خواهند داشت.

ادامه مطلب