اعضای گروه

تعداد بازدید:۱۳۲۴

نام  سمت

دکتر عصمت السادات هاشمی

مدیر گروه
دکتر آسیه آلفت بخش عضو هیئت علمی

دکتر صفا نجار نجفی

عضو هیئت علمی

دکتر تکتم بهشتیان

عضو هیئت علمی
دکتر شیوا مقدم عضو هیئت علمی

لیلا حیدری

کارشناس

فاطمه ساری

کارشناس