مقالات

تعداد بازدید:۱۲۱۳

مقالات فارسی

 

ردیف

عنوان مقاله

سال انتشار

فصلنامه

1

ادغام تشخیص زودرس سرطان پستان در نظام ارائه خدمات بهداشتی-درمانی

1375

 

2

ارزیابی کارآیی آسپیراسیون سوزنی پستان در تشخیص زودرس سرطان پستان

1378

3

بررسی فراوانی نسبی درد پستان در بانوان ایرانی

1380

 

4

بررسی رمیزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده در کلینیک مرکز بیماریهای پستان

1381

 

5

  بررسی عوامل خطر باروری در بیماران مبتلا به سرطان پستان

1381

 

6

میزان شیوع و عوامل مؤثر در بروز سروما در جراحی های سرطان پستان

1383

 

7

مقایسه  عوامل پیش آگهی دهنده سرطان پستان شامل,c-erbB2 P53 و گیرنده های استروییدی با علائم بالینی در 191 بیمار در بیمارستان شهداء تجریش

1385

 

8

استفاده از طب مکمل در بیماران مبتلا به سرطان

1385

 

9

میزان اضطراب وافسردگی در بانوان مراجعه کننده به مراکز مامو گرافی

11385

 

10

نقش تومورمارکرها در عود سرطان پستان

1385

 

11

بررسی عملکرد جراحان عمومی در درمان جراحی سرطان پستان: جراحی محافظه کارانه یا ماستکتومی

1385

 

12

مدل سازی روش فتودینامیک تراپی(PDT)در درمان سرطان پستان با پیشرفت قفسه سینه ای

1385

 

13

ژیگانتوماستی ناشی از حاملگی (گزارش موردی)

زمستان 1387

فصلنامه بیماری های پستان

14

تعییم فراوانی فاکتورهای پیش آگهی دهنده HER-2/neu ، P53 ،PR ،ER در سرطان پستان و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر و با سن و وضعیت منوپوز بیماران

زمستان 1387

فصلنامه بیماری های پستان

15

ماستیت گرانولوماتوز اریتماندوزوم و الیگو آرتریت در یک خانم حامله

پاییز 1387

فصلنامه بیماری های پستان

16

بررسی ارتباط وقایع ناگوار زندگی با بروز سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان

بهار 1388

 

17

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان

1388

 

18

میزان آگاهی پزشکان عمومی از نحوه استفاده مناسب از امکانات تصویربرداری پستان در بیماران

1388

 

19

مقایسه مشاوره تلفنی و معاینه حضوری در تشخیص سرطان پستان

1388

 

20

متاستاز سرطان پستان به غده تیروئید، معرفی یک مورد و بررسی متون

1388

 

21

شمی درمانی با رژیم های بر مبنای تاکسان به عنوان یک فاکتور خطر در ایجاد آمنوره ناشی از شیمی درمانی (CIA)

1388

 

22

غده لنفاوی اینترنال مامری درمان یا عدم درمان

1388

 

23

اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقابله با آن

1388

 

24

بازده کلینیکی و توانایی داروهای مهارکننده آروماتاز در درمان امروزی سرطان پستان

1389

 

25

نظرسنجی جهت تعیین میزان آگاهی و نگرش زنان نسبت به سرطان پستان

1389

 

26

مروری بر روش های بیوپسی غده لنفاوی نگهبان و ارزیابی آن در سرطان پستان

1389

 

27

مشکلات جنسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

1389

 

28

تاثیر توانبخشی مبتنی بر میزان ادم لنفاوی و فعالیت روزانه دست در زنان بعد از ماستکتومی مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی

1389

 

29

برآورد احتمالات وقوع توام دو حادثه متاستاز و مرگ در فواصل زمانی معین بعد از جراحی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

1389

 

30

بررسی خصوصیات کلینیکو و پاتولوژیک و بقاء  کلی بیماران مبتلا به سرطان پستان دو طرفه  در مرکز بیماری های پستان

بهار 1390

فصلنامه بیماری های پستان

31

عوارض جراحی در سرطان پستان

بهار 1390

فصلنامه بیماری های پستان

32

ساخت و ارزیابی نانو ذرات حاوی داروی Oxaliplatin جهت رهایش هدفمند دارو در محل تومور پستان

پاییز 1390

فصلنامه بیماری های پستان

33

Radiation exposer of the surgeons in sentinel lymph node biopsy

2012

Iran Journal radiation Research

34

سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان  قبل و بعد از درمان

1390

 

35

سطح خونی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم و بد خیم پستان

زمستان 1390

فصلنامه بیماری های پستان

36

رضایت شغلی در پژوهشگران سرطان پستان و مراکز بهداشتی

زمستان 1390

فصلنامه بیماری های پستان

37

نقش پیش آگهی دهنده بیان VEGFR-2 ، IGF-1R ، EGFR ، HIF-1a در بیماران سرطان پستان تریپل نگاتیو ایرانی

بهار 1391

فصلنامه بیماری های پستان

38

مقایسه اثر مترونیدازول با ترکیب مترونیدازول و پروبیوتیک در درمان واژینوز باکتریال

اردیبهشت 1392

ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

39

پیش بینی عود مجدد سرطان پستان به کمک سه تکنیک داده کاوی

زمستان 1391

فصلنامه بیماری های پستان

40

نتایج زیبایی حاصل از جراحی حفظ پستان و عوامل موثر بر آن در مرکز بیماری های پستان

پاییز 1392

فصلنامه بیماری های پستان

41

بررسی اثر زنجبیل در کنترل تهوع و استفراغ حاد ناشی از شیمی درمانی

بهار 1393

فصلنامه بیماری های پستان

42

درمان ادم لنفاوی بعد از ماستکتومی : مقایسه روش درمانی احتقان زدایی ترکیبی با روش ادغام آن با روش پمپ فشاری، کارآزمایی بالینی تصادفی

1393

 

43

بررسی عوامل موثر بر دانسیته بافت پستان در ماموگرافی بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان

پاییز 1393

فصلنامه بیماری های پستان

44

تومور فیلدوس

زمستان 94

فصلنامه بیماری های پستان ایران

45

بررسی پاسخ کامل پاتولوژیک بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان و عوامل موثر بر آن

بهار 94

فصلنامه بیماری های پستان ایران

46

تاثیر رژیم دارویی سیتالوپرام به همراه آسپرین بر گرگرفتگی و عملکرد درمان در زنان یائسه نشده مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور

زمستان 94

فصلنامه بیماری های پستان ایران

47

طبقه بندی داده های نا متوازن در تشخیص اولیه بیماریهای پستان با روش های آدابوست، شبکه عصبی احتمالی و K تا نزدیکترین همسایه

تابستان 95

فصلنامه علمی پژوهشی

48

ناباروری مردانه و اسید چرب امگا 3

19/8/95

نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری -اولین کنگره ناباروری مردان

49

مرحله بندی سرطان پستان: آیا زمان تغییر بر اساس فاکتورهای بیولوژیک و پزشکی فردگرا است؟

بهار 1395

فصلنامه پزشکی-نشریه پزشکی شخصی

50

تاثیر ویتاگنوس بر شدت درد دوره ای پستان در زنان سنین باروری

شهریور 95

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

مقالات انگلیسی
 

 

ردیف

عنوان مقاله

سال انتشار

فصلنامه

1

The European organization for research and treatment of cancer quality of life questionnaire (EORTC QLQ-C30) : translation and validation study of the Iranian version supportive care cancer

1999

 

2

Breast seif – axamination in iran: a population-based study

1999

 

3

Evalution of a national breast cancer information service: the Iranian experience

1999

 

4

Breast cancer in iran: a review of 903 case records

2000

 

5

The EORTC breast cancer specific quality of life questionnaire (EORTC QLQ-BR-23) : Translation and validation study of the Iranian version

2000

 

6

Anthropometric variables and risk of breast cancer in postmenopausal women in iran:a case-control study

2000

 

7

Anxiety and depression in Iranian breast cancer patients befor and after diagnosis

2000

 

8

Anxiety and depression in breast cancer patients befor and after participation in a cancer support group

2001

 

9

Risk factor breast cancer in iran: a case control study

2002

 

10

Breast self-examination: knowledge attitude and practices among female health care workers in Tehran, Iran

2002

 

11

Beliefs and behaviours of Iranian teachers toward early detection of breast cancer and breast self-examination

2002

 

12

The hospital anxiety and depression scale: translation and validation study of the Iranian version

2003

 

13

Breast self examination: do religious beliefs matter? A discriptive study

2003

 

14

Delayed presentation in breast cancer: a study in Iranian women

2003

 

15

Factors predicting fatigue in breast cancer patients

2003

 

16

Patient satisfaction :a descriptive study of a breast care clinic in Iran

2004

 

17

The role of depression in the development of breast cancer analysis of registry data from a single institute

2004

 

18

Recurrence of primary extramedullary plasmacytoma in both breasts simulating primary breast carcinoma

2004

 

19

Do women read poster displays on breast cancer in waiting room?

2004

 

20

Breast cancer in Iran: a survival analysis

2004

 

21

Seroma formation after surgery for breast cancer

2004

 

22

Depression and the use of complementary medicine among breast cancer patients

2005

 

23

Breast conserving surgery versus mastectomy: cancer practice

by general surgeons in Iran

2005

 

24

Pregnancy-Induced gigantomastia in a 19-year-old woman

2006

 

25

Factors predicting the use of complementary and alternative therapies among cancer patients in Iran

2007

 

26

Telephone and face-to-face consultation in breast cancer diagnosis: A comparative study

2007

 

27

Breast cancer in Iran

2007

 

28

Is quality of life data a predictor of survival in breast cancer patients: A minireview of the literature.

2008

 

29

Quality of life in patients with breast cancer before and after diagnosis: an eighteen months follow-up study.

2008

 

30

weight, height, body mass index and risk of breast cancer in postmenopausal women: a case-control study.

2008

 

31

Granulomatous mastitis, Erythema nodosum and oligoarthritis:  in a pregnant woman.

2008

 

32

Comparison of naproxen with placebo for the management of noncyclical breast pain: A randomized, double-blind, controlled trial.

2008

 

33

Health-related quality of life in breast cancer patients: A bibliographic review of the literature from 1947 to 2007.

2008

 

34

Breast cancer in Iran: need for greater women awarenessof warning signs and effective screening methods.

2008

 

35

Chemotherapy, the worst experience in the breast cancer patients.

2009

 

36

Early detedtion for breast cancer in Iran

2009

 

37

Decreasing trend of tumor size and downstaging in breast cancer in Iran:results of a 15-year study.

2009

 

38

Breast cancer in iran: need for greater women awareness of warning signs and effective screening methods

2008

Asia pacific family Medicine

39

Breast cancer in iran: need for greater women awareness of warning signs and effective screening methods

پاییز 1387

فصلنامه بیماری های پستان

40

Early Detection for Breast Cancer in Iran

2009

 

41

Decreasing trend of tumor size and downstaging in breast cancer in iran: results of a 15 year study

2010

 

42

Psychosocial Care for Breast Cancer: Physicians Perspective

2009

 

43

Persistent pain following breast cancer surgery: correlates and determinants

2010

 

44

Comparing Two treatment methods for post mastectomy lymphedema: complex decongestive therapy alone and in combination with intermittent pneumatic compression

2010

 

45

Marking Non-palpable breast Masses with Injected Methylene Blue Dye, an Easy, Safe and Low cost Method for Developing countries and Resource-limited Areas

2011

Asian Pacfic Journal- ISI

46

Taxane-based regimens as a risk factor for chemotherapy-induced amenorrhea

2011

Journal of the American Menopause Society

47

Improved Detection of Metastases by step Sectioning and Immuno-Histochemical Staining of axillary Sentinel nodes in Patients with Breast Carcinoma

2013

Asian Pacfic Journal-ISI

48

Comparison of clinicopathological characteristics and outcome of inflammatory and Non-inflammatory locally advanced breast cancer:Astudy in iran

2014

Arch Breast cancer

49

Predictive Role of EGFR, IGF-1R, VEGFR2 and HIF-1alfa Expression on Survival of Patients with Triple-negative Breast Cancer

2014

Arch Breast cancer

50

Superoxide Dismutase Activities in Plasma of Patients with Breast Cancer

2014

Arch Breast cancer

51

Sexual Dysfunction in Breast Cancer: A Case-Control Study

2015

Arch Breast cancer

52

A Review on Fat Necrosis of the Breast : The Dilemma of Differential Diagnosis wite Cancer

2015

Arch Breast cancer

53

Five Year Study of Patients with Lactating Adenoma and Review of the Literature

2015

Arch Breast cancer

54

General Practitioneras and Breast Imaging Modalities: Their Knowledge and associated Determinations

2015

Arch Breast cancer

55

Clinicopathology Figures of Breast Cancer Women with Brain Metastasis and Invasive Ductal Carcinoma

2015

American Journal (Google Scholar)

56

Application of Canonical Correlation Analysis for Detecting Risk Factors Leading to Recurrence of Breast Cancer

Jan-16

Iranian Red Crescent

57

Evaluation of factor impacting cosmetic outcome of breast conservative surgery-a study in iran

aprile 2015

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

58

Effect of Ginger and Chamomile on Nausea and Vomiting Caused by Chemotherapy in iranain Women with Breast canver

2016

Asian Pacfic Journal-ISI

59

The Efficacy of pegfilgrastim (PEGAGEN) Injection on same day with dense chemotherapy in breast cancer patients: Post-Marketing study

بهمن95 چاپ         می شود

Accept- Asian Pacfic Journal- ISI

60

Dermatofibrosarcoma protuberans case report of a rare tumor of breast

Submit: june 2016

Google scholar

61

Breast cancer trend in iran from 2000 to 2009 and prediction till 2020 using a trend analysis method

فروردین 95

Asian Pacfic Journal-ISI

62

Application of Canonical Correlation Analysis for Detecting Risk Factors Leading to Recurrence of Breast Cancer

Jan-2016

Iranian Red Crescent

64

Dermatofibrosarcoma protuberans, case report of a rare tumor of the breast

January 2017

Multidisciplinary Cancer Investigation

65

Evaluation of Suspicious Appearing Microcalcification Groups on Mammogram: Comparing BI-RADS 5th Edition Descriptors with the BI-RADS 4th Edition and Pathologic Association

March 2018

Journal of Women's Imaging

66

The comparison of anthracyclinebased and non-anthracycline-based
regimens in adjuvant chemotherapy of HER2-positive non-metastatic
breast cancers

2018

Contemporary Oncology

67

Randomized Study of the Effect of Dietary Counseling During Adjuvant Chemotherapy on Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting, and

Quality of Life in Patients With Breast Cancer

Nov 2018

Nutrition and Cancer

68

Pregnancy-associated Breast Cancer: A Review of Imaging Modalities

April 2018

 

Cancer Management and Research

   
   
   
   

69

Factors Impacting Pathologic Complete Response after Neoadjuvant

Chemotherapy in Breast Cancer: A Single-Center Study

February 2018

Cancer Management and Research

70

The Expression of Dopamine Receptors Gene and their Potential

Role in Targeting Breast Cancer Cells with Selective Agonist and

Antagonist Drugs. Could it be the Novel Insight to Therapy?

2018

Current Drug Discovery Technologies

71

Comparison of Patient Satisfaction and Body Image after “Breast

Conserving Surgery” and “Immediate Breast Reconstruction with

Prosthesis after Mastectomy

خرداد 1397

فصلنامه بیماری های پستان

72

Patient Satisfaction and Body Image Following Mastectomy, Breast-Conserving Therapy, and Mastectomy With Reconstruction: A Study in Iran

September 2018

Archives of Breast Cancer

73

Developing a Drain for Drainage of Seroma:

Evaluation of Its Efficacy with External Drainage

2019

Iranian Quarterly Journa

74

Utility of CMR­derived right ventricular longitudinal strain for determining the need for pulmonary

valve replacement in repaired tetralogy patients.

2019

European Heart Journal ­ Cardiovascular Imaging

75

The impact of hormone receptor status on survival and recurrence of

HER2-positive breast cancers in standard adjuvant setting:

A retrospective study in Tehran, Iran

 

National library  of medicine

76

Prognostic factors influencing prognosis in early breast cancer patients

2019

Menopause review

77

A Systematic Review of Electronic Health (eHealth) interventions

to improve physical activity in patients with breast cancer

2019

National library  of medicine

78

Informational Needs in Patients With Breast

Cancer With Lymphedema: Is It Important?

2020

Breast Cancer: Basic and Clinical Research

79

The Accuracy of Preoperative Axillary Ultrasound in the Diagnosis of

Lymph Node Involvement at Motamed Cancer Institute, Iran

2020

Cancer Management and Research

80

Informational Needs in Patients With Breast

Cancer With Lymphedema: Is It Important?

2020

Breast Cancer: Basic and Clinical Research

81

Lithium and preventing chemotherapyinduced

peripheral neuropathy in breast

cancer patients: a placebo-controlled

randomized clinical trial

(2021)

Trials

82

Should Everyone With Ductal Carcinoma

in Situ Receive Adjuvant Radiation?

(2021)

American Society of Clinical Oncology

83

The impact of hormone receptor status on survival and recurrence of

HER2-positive breast cancers in standard adjuvant setting:

A retrospective study in Tehran, Iran

2020

jPMA

84

Comparing the efficacy and side-effects of

PDLASTA® (Pegfilgrastim) with PDGRASTIM®

(Filgrastim) in breast cancer patients: a

non-inferiority randomized clinical trial

(2021)

BMC Cancer

85

The effect of synbiotic on glycemic profile and sex hormones in overweight and

obese breast cancer survivors following a weight-loss diet: A randomized, triple-blind,

controlled trial

2020

Published by Elsevier Ltd

86

Practical Recommendations for the Preoperative Screening and Protective Protocols in Cancer Surgeries During COVID-19: A Systematic Review

2021

https://www.frontiersin.org/journals/surgery

87

Ultrasensitive bioassaying of HER2 protein

for diagnosis of breast cancer using reduced

graphene oxide/chitosan as nanobiocompatible

platform

2021

Cancer Nanotechnology

88

 A Case of Nodular Fasciitis of the Breast Previously Misdiagnosed as Breast Carcinoma; A Case Report

2021

 Asian Pac J Cancer Biol,

89

Evaluation of Precancerous Breast Lesion Upgrade Rate

2021

Asian Pacific Journal of Cancer Care• Vol 6• Issue 4