طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۹۶۹
 • کارآزمایی بالینی مقایسه داروی دیفرلین با میکرورلین
 • بررسی جهش های اگزون 9 و 20 ژن PI3K در مقاومت به درمان در بیماران تحت درمان با Trastuzumab
 • بررسی مقایسه ای نتایج نمونه برداری به روش وکیوم پس از نئوادجوانت کموتراپی و پاتولوژی جراحی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در تعیین میزان باقیمانده تومور
 • همکاری در فاز بالینی طرح ساخت چیپ میکروفلوئیدیکه جهت جداسازی سلول های سرطان در گردش خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان
 • همکاری در فاز بالینی «بررسی غیر هدفمند متابولوم و آنالیز آمینو اسیدها و اسید های چرب پلاسما در بیماران سرطان پستان با و بدون پاسخ کامل پاتولوژیک بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت و تعیین مشخصات زیر گروه های مولکولی و مقایسه آن با افراد سالم»
 • بررسی پاسخ کامل و نسبی پاتولوژیک بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت و مقایسه عوامل مرتبط و بقای دو گروه
 • بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان ایرانی به روش فراتحلیل
 • طراحی و تولید نرم افزار محاسبه دوز شیمی درمانی در بیماران سرطان پستان
 • طراحی و ارزیابی سامانه تصمیم یار بیماران سرطان پستان
 • بررسی بقای عاری از بیماری بعد از انجام وکیوم بیوپسی تومورهای پستان به عنوان درمان  کمکی همزمان با درمان نئوادجوانت در بیماران مسن غیر قابل عمل جراحی
 • تهیه ماتریکس پوستی سلول زدایی شده زنوگرافت و تهیه مش سنتتیک به منظور استفاده در جراحی بازساختی پستان با استفاده از ایمپلنت
 • تدوین برنامه عملیاتی و پروتکل اجرایی ارتقای بهزیستی زنان مبتلا به سرطان پستان
 • همکاری در فازهای کارآزمایی بالینی طرح  شناسایی اتو آنتی بادیهای بدیع مرتبط با تومور پستان از طریق تجزیه سرولوژیک پروتئوم (SERDA) پروتئین های جفتی 
 • همکاری در فازهای کارآزمایی بالینی طرح  بررسی امکان تشخیص زودرس و پیش بینی پروگنوز سرطان پستان از روی نمونه خون-کارآزمایی بالینی 
 • بررسی وضعیت بیماران با تشخیص ماستیت گرانولوماتوز مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی پژوهشکده معتمد از نظر فراوانی روشهای درمانی و نتایج پاسخ به درمان در مقطع زمانی دو ساله