پوستر

تعداد بازدید:۱۴۱۵

پوستر

ردیف

عنوان پوستر

تاریخ 

محل ارائه پوستر

1

Chemotraphy the Worst Exerience in the Breast Cancer Patients

2009

ESMO

2

بررسی 3085 موردگزارش آسیب شناسی پستان

1377

دهمین سمینار سالیانه انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران و جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

3

طرح پایلوت ادغام غربالگری سرطان پستان در سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه

1377

دهمین سمینار سالیانه انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران و جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

4

بررسی بینش، آگاهی و عملکرد نسبت به بیماریهای پستان و ارزیابی نقش آموزش در ارتقاء آگاهی بانوان شاغل

1377

دهمین سمینار سالیانه انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران و جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

5

ارزیابی کار آیی آسپیراسیون سوزنی پستان در مرکز بیماریهای پستان

1377

دهمین سمینار سالیانه انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران و جهاد دانشگاهی واحد 6علوم پزشکی تهران

6

. Evaluation of a national breast cancer information service

1998

poster presentatin at Supportive care in cancer

Abs

7

Quality of life in patients with breast cancer before and after diagnosis: a double blind study

1999

at 6th Annual conference of the international society for quality of life researchBarcelona, Spain

8

بررسی نتایج ماموگرافی و معاینه کلینیکی در بیماران بدون علامت مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان در طی 30 ماه

1380

اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان

9

ارزیابی صحت آزمون آسپیراسیون سوزنی پستان در مراجعین به درمانگاه بیماریهای پستان

1380

اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان

10

بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد زنان شاغل در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به سرطان پستان و روشهای غربالگری و عوامل مؤثر بر آن

1380

اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان

11

بررسی و ارزیابی صدای مشاور مرکز بیماریهای پستان

1380

اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان

12

گزارش یک مورد عود تومور فیلوئید خوش خیم،بصورت یک سارکوم با متاستازهای ریوی در یک زن جوان 22 ساله و مرور کتب و مقالات

1380

اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان

13

بررسی عوارض ناشی از مصرف تاموکسیفن در مبتلایان به سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن

1380

اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان

14

باورها و عملکرد های معلمین در زمینه سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن

1380

اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان

15

Quality of life in breast cancer patients: a case-control study

2001

at European conference on cancer strategies & outcome, England

16

patient’ satisfaction: physical environment makes sense

2001

Ecco 11, Lisbon, Portugal

17

Post mastectomy lymph edema: application of low-level laser therapy

2002

American society for laser medicine and surgery

18

رابطه درد و خستگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

1381

دومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

19

درد پستان یا توده پستان:کدامیک ایجاد نگرانی می کند؟

1381

دومین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

20

The role of depression in the development of breast cancer: a case control study

2002

3th European breast cancer conference, Barcelona, Spain

21

. Breast complaints: which cause more distress?

2002

3th European breast cancer conference, Barcelona, Spain

22

.  Factors correlated with fatigue in breast cancer patients

2002

3th European breast cancer conference, Barcelona, Spain

23

Knowledge, Attitude and Practice regarding breast cancer among health professionals

2002

3th European breast cancer conference, Barcelona, Spain

24

Iranian women's beliefs toward breast cancer: a qualitative study

2002

3th European breast cancer conference, Barcelona, Spain

25

Physicians don't see eye to eye with each other on the features of psychosocial support

2002

3th European breast cancer conference, Barcelona, Spain

26

Complications of tamoxifen in breast cancer patients

2002

3th European breast cancer conference, Barcelona, Spain

27

The ideal psychosocial support team for breast cancer patients: controversies prevails

2002

3th European breast cancer conference, Barcelona, Spain

28

Psychological distress in breast cancer patients and patients with breast benign disease: a comparative study

2002

Fanland

29

Experience of breast symptoms

2002

World conference on breast cancer. Victoria, Canada.

30

Factors predicting delay in breast cancer

2002

2nd congress of the world society of breast health Budapest, Hungary

31

Pain and fatigue in breast cancer patients

2002

2nd congress of the world society of breast health Budapest, Hungary

32

5 Year survival in Iranian breast cancer patients: a prospective study

2002

2nd congress of the world society of breast health Budapest, Hungary

33

Depression and the use of complementary medicine among breast cancer patients

2004

4th European breast cancer conference, Hamburg, Germany. European journal of cancer supplement

34

Complementary medicine use among Iranian breast cancer patients

2004

4th European breast cancer conference, Hamburg, Germany

35

Seroma formation in breast cancer patients

2004

at 4th European breast cancer conference, Hamburg, Germany

36

Breast conserving surgery versus mastectomy: Iranian surgeons

2004

at 4th European breast cancer conference, Hamburg, Germany

37

System delay in breast cancer patient's detection patient's management

2004

at 4th European breast cancer conference, Hamburg, Germany

38

The role of tumor markers in breast cancer recurrence

2004

at 4th European breast cancer conference, Hamburg, Germany

39

Complementary medicine use among Iranian breast cancer

2004

2nd international congress on traditional medicine & material medica

40

Health related quality of life in breast cancer patients: a review of literature

2004

2nd Asian-pacific organization for cancer prevention(APOCP)general assembly conference, Seoul, Korea

41

Cancer literacy in Iran knowledge ,attitudes and perceived causes of cancer

2005

at the european cancer conference(Ecco 13), , Paris, France

42

A narrative study to understand the experiences of  women with breast cancer

2005

European society for medical oncology(ESEC), Budapest, Hungary

43

Association of P53 and HER2/neu expression with lymphnode status in breast cancer

2005

Halifax, Nova Scotia, Canada

44

Drain removal time after breast cancer surgery

2005

Halifax, Nova Scotia, Canada

45

Risk factors for fibroadenoma and fibrocystic disease

2005

Halifax, Nova Scotia, Canada

46

A narrative study to understand the experiences of women with breast cancer

2005

ESMO scientific & educational conference, Budapest, Hungary. Annals of oncology,

47

A supportive bridge between breast cancer patients and family: a qualitative study

2005

MASCC/ISOO supportive care in cancerCrowne plaza, Geneva, Switzerland

48

Quality of life in patients with advanced gastric cancer: preliminary results

2005

12th Annual meeting of the international society for quality of life research. Francisco, USA

49

The cancer fatigue scale(CFS): Translation and validation study of the Iranian version

2005

12th Annual meeting of the international society for quality of life research. San Francisco, USA

50

. Knowledge and practices related to breast cancer prevention in female Iranian population, multi center study in 2004

2005

39th Annual meeting program, Cincinnati, Ohio, USA.

51

Iranian women’s beliefs toward breast cancer screening; a qualitative survey

2005

13th European cancer conference(ECCO13), Paris, France.

52

Pthologic and molecular characteristics of breast cancer in Iranian patients

2005

13th European cancer conference(ECCO13), Paris, France

53

Understanding the experiences of women with breast cancer: a qualitative study

2006

18TH MASCC international symposium Toronto, Canada

54

Comparison of naproxen with placebo for treatment of non cyclic mastalgia: a randomized triple-blind, controlled trial in Iran

2006

5TH European breast cancer conference, EJC supplement

55

Health related quality of life in breast cancer patients: a review of literature from 1974 to 2004

2006

5TH International from gene to cure congress, Amsterdam, The Netherland

56

Women with breast cancer: the experience after mastectomy

2006

9th International congress of behavioral medicine, Bangkok, Thailand

57

مراقبت های پیگیری بعد از درمان اولیه سرطان پستان

1385

دومین کنگره سرطان پستان

58

بررسی خصوصیات پاتولوژیک و مولکولی سرطان پستان در بیماران ایرانی

1385

دومین کنگره سرطان پستان

59

بررسی مقایسه ای اثر درمانی ناپروکسن و پلاسبو(دارو نما)در درمان دردهای غیر دوره ای پستان: یک مطالعه کار آزمایی بالینی سه سو کور

1385

دومین کنگره سرطان پستان

60

عوامل خطر بیماریهای خوش خیم پستان

1385

دومین کنگره سرطان پستان

61

Prognostic factors of recurrence in breast cancer patients

2007

APCC 2007(Asia pacific cancer conference 2007)

62

عوامل خطر در بیماریهای فبروآدنوما و فیبروکیستیک (یک مطالعه مورد شاهدی)

1386

سومین کنگره بین المللی سرطان پستان

63

تعیین خطر ابتلا به سرطان پستان با مدل Gailدر بیماران ایرانی: کارایی ها و کاستی ها

1386

سومین کنگره بین المللی سرطان پستان

64

Value of core needle biopsy as the first diagnostic procedure in palpable breast mass

2008

EBCC-6, Berlin, Germany

65

Complementary medicine and cancer patients

2008

15th International Conference on Cancer Nursing, Singapore, Singapore

66

سازگاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان: گروه حمایتی

1387

اولین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در درمان سرطان

67

Telephone and face-to-face consultation in breast cancer diagnosis: A Comparative Study

2008

the world World Cancer Congress of International :union: Against CancerGeneva, Switzerland

68

An intensive follow up care after breast cancer treatment

2008

the world World Cancer Congress of International :union: Against CancerGeneva, Switzerland

69

Simultaneous education and clinical breast examination in a screening for breast cancer in Iran

2008

EBCC6 European breast cancer conference, Berlin, Germany

70

متاستاز کانسر پستان به غده تیروئید

 

چهارمین کنگره بین المللی سرطان پستان مرکز تحقیقات شهید بهشتی

71

Impact of triple negative phenotype on breast cancer epidemiology in Iran

2009

20th Asia pacific cancer conference. Tsukuba, Ibaraki, Japan

72

Stressful life events and breast cancer: a case-control study

2009

20th Asia pacific cancer conference. Tsukuba, Ibaraki, Japan

73

Axillary nerve schwannoma mimicking of a breast cancer lymph node metastasis

2009

20th Asia pacific cancer conference. Tsukuba, Ibaraki, Japan

74

Breast cancer patients coping styles

2009

20th Asia pacific cancer conference. Tsukuba, Ibaraki, Japan

75

General practitioner awareness  in use of breast imaging modalities

2009

20th Asia pacific cancer conference. Tsukuba, Ibaraki, Japan

76

Genetic consultation in breast cancer patients

2009

The 9th International congress of medical oncology & hematology of Iran

77

Taxan based regimen as a risk factor for chemotherapy induced amenorrhea(CIA)

2009

The 9th International congress of medical oncology & hematology of Iran

78

شوانوم عصب اگزیلری در یک بیمار سرطان پستان اشتباه تقلید کننده متاستاز به غده لنفاوی زیر بغل

1388

پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان مرکز تحقیقات شهید بهشتی

79

میزان آگاهی پزشکان عمومی از نحوه استفاده مناسب از امکانات تصویربرداری پستان در بیماران

1388

پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان مرکز تحقیقات شهید بهشتی

80

The additional value of whole-breast ultrasonography in the avaluation of women with mammography-negative dense breast

2010

7th European breast cancer conference, barcelona, Spain. European journal of cancer supplement

81

ارتباط سقط با سرطان پستان

1391

پنجمین کنگره سرطان پستان

82

نقش انتی مولرین (AMH) درموضوعات مربوط به باروری و تصمیم گیری درمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان

1394

کنگره بین المللی زنان و مامایی

83

HPV و سرطان سرویکس

1394

کنگره بین المللی انجمن سرطان های زنان

84

کوهوش سیاه و سرطان پستان

1394

کنگره ملی طب مکمل

85

بررسی عوامل موثر بر بهبود روحیه بر پذیرش بیماران در بهبودیافته گان سرطان پستان

1394

کنگره بین المللی سرطان های زنان ایران

86

کوهوش سیاه و سرطان پست

1394

کنگره ملی طب مکمل

87

Comparison of patient satisfaction and body image after “ breast conserving surgery” and “ immediate breast reconstruction with prosthesis after mastectomy

november 2018

Shiraz university of medical sciences