اعضای گروه

تعداد بازدید:۶۲۹

 

نام  سمت
          دکتر رضوان اسمعیلی                 مدیر گروه     
          دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی                      عضو هیات علمی           
نرگس جعفر بیک ایروانی کارشناس گروه
طیبه عقابی کارشناس گروه
الهه ناظری همکار طرح