خدمات تخصصی

تعداد بازدید:۴۷۶
 • کشت سلول
 • سنجش سمیت سلولی MTT
 • PCR Real Time 
 • بیوانفورماتیک، طراحی پرایمر
 • PCR الکتروفورز
 • استخراج RNA، DNA و پروتئین
 • کلونینگ مهندسی ژنتیک
 • SDS page، وسترن بلات
 • آنالیز شبکه زیستی هم بیانی ژنی وزن دار WGCNA
 • آنالیز داده‌های میکرواری
 • طراحی پرایمر
 • خدمات بررسی آنژیوژنز مدل CAM
 • خدمات تولید مدل توموری در CAM