کارگاه ها

تعداد بازدید:۵۰۳
 • کشت سلول
 • مقاله نویسی
 • سنجش سمیت سلولی MTT
 • PCR Real Time 
 • بیوانفورماتیک، طراحی پرایمر
 • PCR الکتروفورز
 • استخراج RNA، DNA و پروتئین
 • داکینگ مولکولی
 • کلونینگ مهندسی ژنتیک
 • SDS page، وسترن بلات
 • مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 • شبکه زیستی هم بیانی ژنی وزن دار WGCNA
 • کارگاه خاموش سازی بیان ژن در سلول های سرطانی به کمک siRNA
 • آنالیز شبکه زیستی
 • آنالیز داده‌های میکرواری
 • اصول مکانیسم های مولکولی سرطان
 • طراحی پرایمر
 • ایجاد مدل آنژیوژنز و بررسی اثر ترکیبات مختلف بر آن
 • ایجاد مدل توموری در CAM