بیو بانک

تعداد بازدید:۴۵۱

ارائه مراقبت های بهداشتی مناسب به انجام تحقیقات همه جانبه و مدون بستگی دارد. امروزه در زمینه های مختلف علم پزشکی و به ویژه پزشکی مولکولی تحقیقات وسیعی در حال انجام است. برای انجام تحقیقات در زمینه پزشکی مولکولی بایستی نمونه های بیولوژیک از جمله RNA ، DNA و پروتئین در دسترس باشد. تأسیس بانک های بیولوژیک یکی از تمهیداتی است که دسترسی به نمونه های بیولوژیک را تسهیل می سازد.